Kňazi

Na Slovensku je viacero kňazov, ktorí sa učili posunkový jazyk. Pôsobia vo rôznych farnostiach. Čoskoro sa pokúsime zmapovať všetkých na ktorých by ste sa mohli obrátiť o pomoc. Zatiaľ Vám dávame do pozornosti týchto kňazov:

  • dp. PaedDr. Robert Colotka, poverený pastoráciou nepočujúcich v Banskobystrickej diecéze. Je duchovný správca o.z. KCNS so sídlom na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici. Pôsobí v Kremnici. Kontakt: 0908 093 959
  • dp. Peter Gula, navštevuje komunitu nepočujúcich v Trnave. Je duchovný správca farnosti Majcíchov. Kontakt: 0911 912 953
  • ThLic. Zdenko Žiška, PhD. (br. Felix Mária, OFM), Vypomáha v komunite nepočujúcich v Trenčíne a Bratislave.  Žije v Beckove. Je správca kostola sv. Jozefa a duchovný správca o.z. Centra Novej Evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove.  Kontakt: 0915 523 388
  • Mons. ThDr. František Bartoš, PhD., pôsobí v ordinariáte OS a OZ SR. V súčasnosti ako duchovný správca vo Výcvikovom areály LEŠŤ. Vypomáha podľa možností v Banskej Bystrici. Kontakt: 0905 578 932
  • Bc. Michal Poliak (br. Silvester, OFM), DIAKON – študent Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a člen františkánskej komunity v Bratislave. Venuje sa komunite v Bratislave. Kontakt: 0902 152 270