Úvod do sviatostí

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré vysluhuje človek.
Získavame nimi neviditeľnú Božiu pomoc.
Sviatosť prijímame počas obradu (obrad = predpísaná vonkajšia forma náboženského úkonu).
Sviatosti ustanovil (ustanovil = založil) Ježiš Kristus.

– Pre informácie o jednotlivých sviatostiach použite „rozbaľovanie menu“ .

Chcel nám nimi zabezpečiť pomoc pre celý život. Môžu byť prítomné od nášho narodenia (krst) cez založenie rodiny (manželstvo) až po starobu (pomazanie chorých).
Vo sviatostiach je prítomní Boh v osobe Ducha Svätého. On je nositeľom lásky prítomnej vo sviatostiach.

Sviatosti je sedem. Vieme to z tradície (tradícia = zachovali sa nám o tom správy). Na príkaz Pána Ježiša ich vysluhovali apoštoli. Oni potom poverili biskupov a biskupi kňazov a diakonov.

Poznáme tieto sviatosti:
Krst
Sviatosť zmierenia (alebo inak – svätá spoveď)
Sviatosť Oltárna (alebo inak – Eucharistia, Svätá omša)
Birmovanie
Pomazanie chorých
Sviatosť posvätného rádu (alebo inak – sviatosť kňazstva)
Manželstvo

V každej sviatosti je niekto vysluhovateľ a niekto prijímateľ.
Skrze vysluhovateľa Boh udeľuje svoje dary. Prijímateľ, ktorý prijíma sviatosť získava tieto dary.

K platnosti sviatosti je potrebné zachovať aj matériuformu.
Matéria – to, čo je viditeľné pri sviatosti.
Forma – slová, ktorými je sviatosť vysluhovaná.

br. Felix

br. Felix Mária OFM (ThLic. Zdenko Žiška, PhD.) - františkánsky kňaz - je zodpovedný za obsah a tvorbu tohto portálu - 2009 - 2017 Bratislava, Trenčín - 2017- * Beckov (duchovná správa Nepočujúcich v Trenčíne