Birmovanie

Birmovanie je tiež podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou (olej), pričom sa vyslovuje: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“.
Birmovanému sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia.
Katechizmus katolíckej cirkvi (1314) hovorí, že ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmovanie môže udeliť kňaz. Kňaz je mimoriadnym vysluhovateľom. Birmovanie nie je nutné ku spáse, ale jeho podceňovanie alebo odmietnutie je ťažkým hriechom.

Kto môže prijať sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi (= po prijatí sviatosti pokánia), príprava a zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti).

Účinky birmovania
– Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
– Pevnejšie spojenie s Kristom
– Rozmnoženie darov Ducha Svätého
– Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
– Nezmazateľný duchovný znak

Dary Ducha Svätého, ktoré dostávajú birmovanci pri tejto sviatosti, vedú pokrsteného človeka k zrelosti kresťanského vyznania a dávajú mu silu k svedectvu. Ten, kto sa rozhodol úprimne prijať sviatosť birmovania, dosvedčuje, že to so svojím kresťanstvom myslí vážne.

Príprava na prijatie sviatosti birmovania trvá aspoň rok.

Birmovanec si pozýva aj birmovného otca alebo birmovnú mamu, obvykle chlapci majú birmovných otcov, dievčatá birmovné mamy. Je veľmi vhodné, ak birmovným rodičom je krstný rodič, tým sa vyjadruje aj súvis medzi krstom a birmovaním. Birmovným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan katolík.

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI o birmovaní

časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
kapitola: PRVÁ KAPITOLA SVIATOSTI UVÁDZANIA DO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
článok: 2. článok SVIATOSŤ BIRMOVANIA
odstavec: II. Znaky a obrad birmovania

1293 V obrade tejto sviatosti treba vziať do úvahy znak pomazania a to, čo pomazanie znamená a vtláča – duchovnú pečať.

Pomazanie má v biblickej a antickej symbolike mnoho významov: olej je znakom hojnosti a radosti; očisťuje (natieranie pred kúpeľom a po ňom) a robí pružným (natieranie atlétov a zápasníkov); je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a rany; spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu.

1294 Všetky tieto významy pomazania olejom sa nachádzajú aj vo sviatostnom živote. Pomazanie pred krstom olejom katechumenov znamená očistenie a posilnenie; pomazanie chorých vyjadruje uzdravenie a posilu. Pomazanie svätou krizmou po krste, pri birmovaní a pri vysviacke je znakom posvätenia. Kresťania, čiže tí, čo sú pomazaní, birmovaním dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého, ktorým je Kristus naplnený, aby celý ich život vydával „Kristovu ľúbeznú vôňu.“

1295 Týmto pomazaním birmovanec dostáva „znak“, pečať Ducha Svätého. Pečať je symbolom osoby, znakom jej autority, jej vlastníckeho práva na nejaký predmet (tak napr. vojakov označovali pečaťou ich veliteľa a otrokov pečaťou ich pána). Pečať potvrdzuje právny akt alebo dokument a prípadne ho robí tajným.

1296 Sám Kristus vyhlasuje, že ho Otec označil svojou pečaťou. Aj kresťan je označený pečaťou: „Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha“ Táto pečať Ducha Svätého znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe, ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochrany vo veľkej eschatologickej skúške.

1297 Dôležitým úkonom, ktorý predchádza slávenie birmovania, ale istým spôsobom je jeho súčasťou, je posvätenie svätej krizmy. Svätí ju biskup na Zelený štvrtok v omši svätenia olejov pre celú svoju diecézu. V niektorých Východných cirkvách je toto svätenie dokonca vyhradené patriarchovi:

Antiochijská liturgia vyjadruje epiklézu posvätenia svätej krizmy (po grécky myron) takto: „[Otče…, zošli svojho Svätého Ducha] na nás a na tento olej, ktorý je tu pred nami, a posväť ho, aby bol pre všetkých, ktorí ním budú pomazaní a poznačení, svätým myronom, kňazským myronom, kráľovským myronom, rúchom svetla, plášťom spásy, ochranou života, duchovným darom, posvätením duše i tela, radosťou srdca, večnou slasťou, nehynúcim šťastím, nezmazateľnou pečaťou, štítom viery a ochrannou prilbou proti všetkým úkladom Protivníka.“

1298 Keď sa birmovanie slávi oddelene od krstu, ako je to v rímskom obrade, liturgia sviatosti sa začína obnovením krstných sľubov a vyznaním viery birmovancov. Z toho jasne vidno, že birmovanie sa dáva do súvisu s krstom. Keď sa krstí dospelý, udeľuje sa mu hneď aj birmovanie a má účasť na Eucharistii.

1299 V rímskom obrade biskup vystrie ruky nad všetkých birmovancov. Tento úkon je už od čias apoštolov znakom daru Ducha. Biskup pritom prosí o vyliatie Ducha takto:
„Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého Obhajcu, udeľ im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči tebe. Skrze Krista, nášho Pána.“

1300 Nasleduje podstatný obrad sviatosti. V latinskom obrade „sa sviatosť birmovania udeľuje pomazaním krizmou na čele, ktoré sa koná vkladaním ruky a slovami: ,Prijmi znak Daru Ducha Svätého: – ,Accipe signaculum doni Spiritus Sancti.‘“ Vo Východných cirkvách byzantského obradu sa pomazanie myronom (krizmou) koná po modlitbe epiklézy na významnejších častiach tela: na čele, na očiach, na nose, na ušiach, na perách, na prsiach, na chrbte, na rukách a na nohách. Každé pomazanie sa sprevádza formulou: „Pečať daru Svätého Ducha,“ „Sfragis doreas Pneumatos Hagiou“ (po grécky), „Signaculum doni Spiritus Sancti“ (po latinsky).

1301 Bozk pokoja, ktorým sa končí obrad sviatosti, je znakom a prejavom ekleziálneho spoločenstva s biskupom a so všetkými veriacimi.

Obrad birmovania

OBNOVENIE KRSTNÝCH SĽUBOV:

o. biskup: Teraz pred prijatím Ducha Svätého obnovte si vieru, ktorú ste kedysi vyznali v krste, alebo ktorú za vás s Cirkvou vyznávali vaši rodičia a krstní rodičia.

o. biskup: Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení?
Odpoveď: ZRIEKAM.

o. biskup: Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?
Odpoveď: VERÍM.

o. biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narode­ného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?
Odpoveď: VERÍM.

o. biskup: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako ho prijali apoštoli na päťdesiaty deň po Veľkej noci?
Odpoveď: VERÍM.

o. biskup: Veríte vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v od­pustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?
Odpoveď: VERÍM.

K tomuto vyznaniu sa pripojí aj o. biskup a vyzná vieru Cirkvi: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávanie a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Zhromaždenie veriacich vyjadrí svoj súhlas slovom: Amen.

POLOŽENIE RÚK NA BIRMOVANCOV

Otec biskup postojačky so zloženými rukami a obrátený k ľudu povie:
Milovaní bratia a sestry, prosme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcéram, ktorých už v krste znovuzrodil pre večný život a prijal ich za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu.

Všetci sa chvíľku v tichosti modlia.

Potom otec biskup vystrie ruky nad birmovancov.
Modlí sa iba otec biskup:
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého Obhajcu, udeľ im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

POMAZANIE KRIZMOU

Birmovný rodič, položí pravicu na plece birmovanca a otcovi biskupovi povie jeho meno.

Otec biskup urobí kríž (krizmou) na čelo birmovanca a pritom povie:
__birmovné meno_   prijmi znak Daru Ducha Svätého.
Birmovanec odpovie: Amen.

Otec biskup:         Pokoj s tebou.
Birmovanec odpovie:      I s duchom tvojím.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa