Kňazi

Na Slovensku je viacero kňazov, ktorí sa učili posunkový jazyk. Pôsobia vo rôznych farnostiach.

Tu uvádzame mená kňazov, ktorí sa pravidelne aktívne zapájajú do života nepočujúcich spoločenstiev:

  • dp. PaedDr. Robert Colotka, poverený pastoráciou nepočujúcich v Banskobystrickej diecéze. Je duchovný správca o.z. KCNS so sídlom na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici. Pôsobí v Kremnici. Kontakt: 0908 093 959
  • Mgr. Michal Poliak (br. Silvester, OFM), poverený pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze (aj pre základné a stredné školy), duchovný správca o.z. KCN BA. Je člen františkánskej komunity v Bratislave. Kontakt: 0902 152 270
  • dp. Mgr. Peter Gula, navštevuje komunitu nepočujúcich v Trnave. Je duchovný správca farnosti Majcíchov. Kontakt: 0911 912 953
  • ThLic. Zdenko Žiška, PhD. (br. Felix Mária, OFM), navštevuje komunitu nepočujúcich v Trenčíne.  Žije v Uherskom Hradišti (Česká republika), kde sa tiež venuje nepočujúcim/neslyšícím.  Kontakt: 0915 523 388
  • Mons. ThDr. František Bartoš, PhD., pôsobí v ordinariáte OS a OZ SR. V súčasnosti ako duchovný správca vo Výcvikovom areály LEŠŤ. Vypomáha podľa možností v Banskej Bystrici. Kontakt: 0905 578 932
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa