Sviatosť manželstva

MANŽELSTVO – je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Kto môže uzavrieť manželstvo
Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva
– trvalý zväzok
– milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo príďte informovať kňaza čím skôr, najneskôr však 3 mesiace vopred, užitočné je to urobiť čím skôr! V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať?
1. Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) uskutočnenia sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade.
Pri vyberaní termínu dbajme na to, že každý piatok a v období pôstu, najmä cez Veľký týždeň, ako prejav kajúcnosti sa odporúča nekonať svadobné veselia a tanečné zábavy. Dni pokánia slúžia na duchovnú obnovu a na získanie slobody srdca a sebaovládania. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi bod 2042. )

2. V dohodnutom čase napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade-kancelárii /aspon 1 mesiac pred sobášnym obradom/. K tomu budete potrebovať tieto doklady:
– Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
– V prípade, ak máte bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu (povolenie), ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka). – Nepokrstená stránka doloží svoj rodný list.
– Občianske preukazy
– Údaje o vašich svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo).
– Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
– Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
– Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
– Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

3. Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice.
– Pri spísaní cirkevnej zápisnice dostanete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý si vyplníte a spoločne odovzdáte na štátnu matriku (viď adresa), kde si okrem tejto žiadosti zoberte ešte občianske preukazy a rodné listy/originály/. Ak máte spoločné dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa/originál.
– V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

4. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva, sú to stretnutia na predmanželských náukách. Tieto si dohodnete s kňazom, ktorý vám vypisuje zápisnicu, alebo s kňazom, ktorý vás bude sobášiť.

5. V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno na farskom úrade pri spísaní cirkevnej zápisnice.

—–
Škola snúbencov – predmanželská príprava
Témy stretnutí:
1. Boh a človek;  1.1. Človek, muž, žena, ich povolanie;  1.2. Boh – cesty k Bohu, reč Božia v prírode a v Písme;  1.3. Predstava o Bohu v Starom a Novom zákone
2. Láska;  2.1. Medzi Bohom a ľuďmi;  2.2. Láska medzi ľuďmi: rodičovská, súrodenecká, snúbenecká a manželská
3. Lekár – o zodpovednom rodičovstve
4. Všedný a sviatočný deň manželov a rodiny
5. Rodina a výchova
6.1. Sviatosti 6.2. Sviatosť manželstva 6.3. Obrad sviatosti manželstva, Manželia po sobáši

Tak, ako je vhodné oslavovať narodeniny každého človeka v rodine každého dieťaťa, tak je vhodné oslavovať aj zrod manželstva, teda osláviť výročie cirkevného sobáša. Nech je to domáca slávnosť – slávnosť rodiny, ktorá je malou domácou cirkvou. Je vhodné, ak v deň sobáša manželia sú prítomní na sv. omši a znovu aj sviatostne, cez Eucharistiu, upevňujú svoje spoločenstvo s Bohom a svoje vzájomné spoločenstvo.

Prekážky pri uzatváraní manželstva
Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Prekážky môžu byť rôzne. Pri ohláškach novomanželov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia nejakej o cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí majú vstúpiť do manželstva. Od prekážok môže dišpenzovať biskup. Dišpenzovať, teda oslobodiť od prekážky a udeliť tým povolenie. Od niektorých prekážok môže dišpenzovať len pápež. Napríklad od prekážky posvätného rádu alebo sľubu čistoty. Sú prekážky, ktoré sa nikdy nedišpenzujú, sem patrí napríklad to, ak by chcel manželstvo uzavrieť niekto z pokrvného príbuzenstva v tzv. priamej línii a v druhom stupni bočnej línie.

Celkovo existuje 12 kanonických prekážok.
Niektoré sú božského (zaväzujú všetkých) a niektoré cirkevného práva (zaväzujú iba katolíkov). Nájdete ich v Kódexe kanonického práva, kánony 1083-1094:
1. Uzavrieť manželstvo nemôže žena pred dovŕšením 14.roku a muž pred dovŕšením 16.roku.
2. Ďalšou prekážkou je trvalá impotencia, nie dočasná. Neplodnosť nie je prekážkou.
3. Ak už niekto uzatvoril manželstvo predtým, aj keby to bol štátny, civilný sobáš.
4. Posvätný rád
5. Sľub čistoty
6. Rozdielné náboženstvo – ak je jeden katolík a druhý nekatolík
7. Manželstvo nesmie uzavrieť niekto, čo manželského partnera zavraždí preto, aby mohol uzavrieť druhé manželstvo s inou osobou.
8. zadržiavanie osoby proti jej vôli s cieľom uzavrieť manželstvo.
9. Pokrvné príbuzenstvo je prekážkou k uzavretiu manželstva. Existuje priama (otec s dcérou, vnučkou atď.) a bočná línia (bratanec, sesternica, brat, sestra a pod.)
10. Švagrovstvo
11. Mravopočestnosť – ak po neplatnom manželstve nasleduje spolužitie podobné ako pri švagrovstve.
12. Manželstvo s adoptovanou osobou. Nastáva zákonné príbuzenstvo, aj keď nie pokrvné.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa