Eucharistia

Eucharistia (Sväté prijímanie) je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína.
Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj:
– sviatosť oltárna,
– sväté prijímanie.

Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obety Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého.
Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).
Eucharistiu má človek prijať aspoň raz do roka.

Kto môže prijať eucharistiu
Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu – sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, teda musí jej predchádzať sviatosť pokánia – svätá spoveď, človek musí svoje hriechy oľutovať.
Na začiatku každej Svätej omše je úkon kajúcnosti počas ktorého ľutujeme všetky hriechy. Ak sme spáchali ťažký hriech (plne vedome, plne dobrovoľne a vo veľkej veci) nemôžeme prijať Eucharistiu bez toho, žeby sme pred tým nepristúpili k sviatosti pokánia – svätej spovedi.

Účinky prijímania sviatosti eucharistie
– zjednotenie s Kristom
– rozmnoženie milosti
– sväté prijímanie nás chráni pred smrteľnými hriechmi
– odpustenie všedných hriechov
– spoločenstvo s bratmi a sestrami – pokoj medzi ľuďmi – zjednocovanie Cirkvi
– Kristus povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život.“

Bezprostredná príprava na slávenie a prijímanie Eucharistie (1. sväté prijímanie) sa robí po dohode s kňazom ktorý spravuje vašu farnosť, alebo s kňazom, ktorí slúži sv. omše vo vašom spoločenstve.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa