Požehnania – sväteniny

Sväteniny sú posvätné znaky ustanovené Cirkvou, ktorými sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha. (KKKC, 351) Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. (SC, 60)

1) Požehávanie osôb
Požehnávanie osôb je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii.
Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Prozreteľnosť.
Obrad požehnania osôb je uspôsobený k požehnaniu:
matky pred pôrodom a po pôrode, detí pred svätým prijímaním a detí v ťažkej chorobe, snúbencov, starších ľudí a ľudí zápasiacich s chorobou, k požehnaniu jubilujúcich manželov, požehnaniu rodín, pútnikov chystajúcich sa na púť a vracajúcich sa z púte.
O požehnanie je vhodné požiadať pred a po sv. omši, prípadne si ho včas dohodnúť s kňazom osobne, alebo telefonicky.

2) Požehnávanie príbytkov
Požehnávanie príbytkov je v kresťanskej tradícii spojené prevažne s vianočným obdobím.
Je ale vhodné o požehnanie príbytku, ale i nebytových priestorov, žiadať počas celého roka.
Zvyčajne sa požehnávajú nové a zrekonštruované priestory, ale tiež priestory v ktorých došlo k tragédiám a priestory, ktoré majú slúžiť verejnosti.
Požehnanie príbytkov je nutné dohodnúť vopred na farskom úrade či už osobne, alebo telefonicky.

3) Požehnávanie predmetov
Požehnávanie predmetov je zakorenené hlboko v kresťanskej tradícii.
Katolícky obrad požehnania je uspôsobený k požehnaniu: kríža, liturgického rúcha, ruženca, obrazov a sôch svätých, zvona, hudobného nástroja slúžiaceho k sakrálnym účelom, liturgických nádob, krížovej cesty..
..ale tiež k požehnaniu úžitkových predmetov, predovšetkým dopravných prostriedkov.
Požehnaním predmetu prosíme Boha, aby chránil osobu, ktorá tento predmet bude používať.
Požehnanie malých predmetov je možné dohodnúť a vykonať pred a po sv. omši.
Požehnanie vozidiel a veľkých predmetov je vhodné včas vopred dohodnúť s kňazom na farskom úrade.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa