Odporúčania – Vatikán

PÁPEŽSKÁ RADA PRE APOŠTOLÁT ZDRAVOTNÍKOV

XXIV. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
Effeta! Nepočujúci v Źivote Cirkvi
19. – 21. novembra 2009

ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA

Usporiadaním konferencie o nepočujúcich v živote Cirkvi mala Pápežská rada pre apoštolát zdravotníkov v úmysle vyslať jasný signál a zdôrazniť fakt, že problematika týkajúca sa ľudí s poruchami sluchu – nakoľko sú živými členmi Cirkvi – si zasluhuje pozornosť, ako to zdôraznil Svätý Otec Benedikt XVI. počas audiencie pre účastníkov tejto dvadsiatej štvrtej medzinárodnej konferencie: „Vy nie ste len adresátmi ohlasovania evanjeliového posolstva, ale ste plným právom aj ohlasovateľmi, a to mocou svoj krstu.”
Naozaj, novota tejto konferencie v porovnaní s tými, ktoré boli usporiadané v minulosti o rôznych druhoch postihnutia spočíva aj v zdôraznení skutočnosti, že pokiaľ ide o vieru a náboženskú prax, treba sa zaoberať sluchovým postihnutím, ktoré je čisto zmyslové, osobitne od iných telesných postihnutí.

ODPORÚČANIA
Naše zhromaždenie, s cieľom dosiahnuť plnú integráciu nepočujúcich do života Cirkvi, navrhuje:

1. Na národnej úrovni by mal by existovať ústredný úrad Cirkvi, ktorý sa bude starať a a koordinovať pastoráciu nepočujúcich.

2. Každá diecéza by mala mať aspoň jedného kňaza s potrebnými schopnosťami a zručnosťami v tejto špecifickej oblasti, ktorý by mohol byť kontaktnou osobou pre nepočujúcich, pokiaľ ide o sviatosti (hlavne sviatosť zmierenia), liturgiu a katechézu.

3. Pre seminaristov by mal existovať vzdelávací kurz ohľadne tejto špecifickej pastorácie; je potrebné ich povzbudiť k tomu, aby hlbšie spoznali svet nepočujúcich a posunkovú reč, ak o ňu prejavia záujem.

4. Biskupi by mali venovať väčšiu pozornosť problémom nepočujúcich a mali by sa postarať o to, aby v pastoračnom a katechetickom pláne svojich diecéz mala svoje miesto aj katechéza a pastorácia pre nepočujúcich a s nepočujúcimi, a aby v tíme bolo aj zopár nepočujúcich.

5. Vo väčších mestách by mal byť určený kostol či farnosť, kde liturgia umožňuje aktívnu účasť osôb s problémami sluchu.

6. Pri tvorbe diecézneho a farského pastoračného plánu by sa mala venovať osobitná pozornosť nepočujúcim a ich rodinám. Pre tento účel je vhodná účasť nepočujúcej osoby ako aj rodičov, ktorí môžu spolupracovať pri príprave takéhoto plánu.

7. Mala by existovať katolícka internetová stránka, ktorá by obsahovala aktuálne témy našej viery. Stránka by mala umožňovať sledovanie svätej omše a homílie a príležitostne by mala prinášať hlbšie pochopenie etických otázok spoločenského významu.

8. Nepočujúcim by mala byť umožnená účasť na kurzoch náboženských vied organizovaných na diecéznej úrovni.

9. S cieľom vyjsť v ústrety potrebám nepočujúcich, ktorí nepoznajú posunkovú reč a tým, ktorí stratili sluch alebo dospelým trpiacim hluchotou, odporúčame duchovným pastierom, aby bol liturgický priestor vybavený obrazovkou.

10. Na národnej úrovni by mali byť vytvorené vhodné štruktúry na podporu povolaní a formáciu nepočujúcich kandidátov pre rehoľný a kňazský život.

11. Diecézy by mali mať zoznam potvrdených tlmočníkov, ktorí môžu vykonávať tlmočnícku prácu v kostoloch.

12. Ako zdôraznil Svätý Otec, je potrebné odstrániť každú prekážku celkovej spoločenskej integrácie nepočujúcich, a to predovšetkým implementáciou vhodných zákonov, dohovorov a protokolov, ktorých cieľom je vytvorenie právnej praxe umožňujúcej uľahčenie zapojenia sa nepočujúcich do takého vzdelávacieho alebo pracovného prostredia, ktoré by umožnilo, aby ich talenty priniesli ovocie (Mt 25, 14-30) a boli prínosom na každej úrovni, každý podľa svojich talentov a schopností, pre dobro celej spoločnosti.

Skúsenosť týchto troch dní nám na jednej strane dáva radosť a nádej, na druhej strane nás však podnecuje k tomu, aby sme čím viac a čím lepšie pracovali, aby Ježišov vzdych, ba zvolanie – EFFETA! – Otvor sa!, zarezonovalo v srdciach všetkých nepočujúcich, ktorí sú blízko nás alebo sú rozptýlení vo svete.

Zdroj: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/effeta-nepocujuci-v-zivote-cirkvi

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa