Krst

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi.
U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom.
U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

Kto môže krstiť a kto môže sviatosť prijať
Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek.
Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon.
V prípade nevyhnutnosti – napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať meno krsteného a vyriecť slová krstnej formuly – „ …meno… , ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého.“). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev.
Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší.

Účinky sviatosti krstu
Vášmu dieťaťu dal život Boh. Chcel, aby bolo a žilo. Má ho rád. Krstom zverujete svoje dieťa do zvláštnej Božej starostlivosti a ochrany, získava vyšší, Boží život. Preto sa krstu hovorí znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého.
(Úhrnne sa dá o krste povedať, že je Kristom Pánom ustanovenou základnou sviatosťou, v ktorej Cirkev – časové a priestorové sprítomnenie vteleného Krista, Slova Božieho – udeľuje Ježišom Kristom zaslúženú milosť „očistenia“, „znovuzrodenia v Duchu Svätom“, symbolizovanú obradným kúpeľom. Cirkev tu nadobúda zároveň funkciu „matky“, ktorá rodí deti k novému životu.)
Ale ako si predstaviť, čo to prinesie pre život vášho dieťaťa? Aj pokrstený človek, i vaše dieťa, zažije vo svojom živote ťažké chvíle, starosti, úzkosti, hriech, chorobu a smrť, ako každý iný. Ale pokrstený na to nikdy nie je sám. Kresťan vie, že je s ním Božia ruka, ktorá ho povedie. Bude môcť povedať na konci života ako mnoho veriacich pred ním: „Zažil som v živote mnoho zlého. Snáď by som to ani nevydržal, keby som nemal pevnú vieru, keby mi viera a modlitba nedodávali silu.“
V katechizme by ste sa dočítali aj o inom účinku krstu: že zmýva dedičný hriech. Čo sa tým myslí? Nejde tu o žiadny osobný hriech dieťaťa. Podľa biblického obrazu o prvotnom hriechu človeka sa tým chce povedať, že vaše dieťa sa narodilo do hriešneho ľudstva. Že i ono bude mať v sebe sklon, pokušenie konať zlé veci (zlo). Že s tým pokušením bude musieť tuho bojovať. A krstné obmytie je práve znamením, že Kristus nad zlým pokušením, ba i nad smrťou zvíťazil, a my, keď sa ho držíme, zvíťazíme nad pokušením a smrťou s ním. Neznamená to, že pokrstené dieťa nikdy nezhreší. Znamená to, že pokiaľ bude s Kristom, bude mu on pomáhať bojovať proti pokušeniu k zlému. Krstom sa životné trampoty vášho dieťaťa stanú akoby pôrodnými bolesťami života nového, života večného v náručí Božom. K tomu dostáva pokrstené dieťa posväcujúcu milosť:
– ktorá ho pomocou božských čností (teologálnych) robí schopným veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho;
– ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého;
– ktorá mu pomocou morálnych čností (prirodzených, ľudských) umožňuje rásť v dobrom.

Novým narodením v krste sa dieťa stáva údom (členom) Kristovej cirkvi, bude žiť v Kristovi. Taktiež sa stáva novým stvorením, prijíma Božie synovstvo. Okrem toho získava nezrušiteľné znamenie – krst je neopakovateľná sviatosť, a trvalé začlenenie do Cirkvi.

Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť?
– keď je zdravé – do dvoch, troch týždňov po narodení
– keď je choré – čo najskôr

Kde má byť dieťa pokrstené?
– keď je zdravé – vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov
– keď je choré, prípadne zomiera – môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho doniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?
Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha.
(Odporúčame pozrieť aj stránku http://www.zivotopisysvatych.sk )

Rodičia sú tí, ktorí sú oprávnení nahlásiť krst svojho dieťaťa.
– Rodičia prídu na farský úrad požiadať o pokrstenie dieťaťa.
– Rodičia majú vybrať krstných rodičov, ktorí musia spĺňať tieto podmienky. Inak sa nemôžu stať krstnými rodičmi.

Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie?
– Rodný list dieťaťa. Krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke!
– Kódex kanonického práva hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, treba krst oddialiť na neskorší čas.

Úloha a funkcia krstných rodičov
Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi „Vyznanie viery“ ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu.

Aké kritéria má spĺňať krstný rodič?
– Má najmenej 16 rokov
– Má prijaté všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania.
– Ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo
– Nie je rozvedený
– Vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa
– Nekatolík môže byť len svedkom krstu.
Krstní rodičia majú byť dobrými priateľmi vašich detí, ich staršími kamarátmi. Koľko starostí robí rodičom, s kým sa ich deti kamarátia, aby neupadli do zlej spoločnosti. V krstných rodičoch im môžete už dopredu zaistiť dvoch dobrých kamarátov. Preto by krstní rodičia mali byť mladí, veriaci a bývať v dosahu bydliska.

Predkrstná náuka
Pred krstom je potrebné zúčastniť sa na krstnej náuke. Túto náuku si dohodnete s kňazom, ktorý spravuje vašu farnosť, alebo s kňazom, ktorý bude krstiť vaše dieťa.

Čo doniesť ku Krstu?
Rodičia so sebou ku krstu dieťaťa donesú (okrem ešte nepokrsteného dieťaťa) aj krstnú sviecu a krstnú košieľku. Na krstnej košieľke môže byť vyšité alebo vypísané meno dieťaťa, dátum narodenia a dátum krstu.
Význam týchto symbolov: Krstná svieca sa zapaľuje pri krste od Veľkonočnej sviece, ktorá zas symbolizuje zmŕtvychvstalého Krista, a tým je naznačené, že dieťa v krste prijíma nadprirodzený Boží život. Krstné rúcho naznačuje čistotu a krásu duše pokrsteného dieťaťa.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa