Benedikt XVI. a nepočujúci

Vatikán (20. novembra, RV) – Benedikt XVI. sa dnes prihovoril účastníkom 24. medzinárodnej konferencie venovanej nepočujúcim, organizovanej Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov. Na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca sa zúčastnilo viac ako 400 ľudí zo 70 krajín.

V úvode Svätý Otec všetkých s radosťou privítal. „Mnohé a citlivé sú problémy týkajúce sa nepočujúcich“ – pokračoval a dodal, že táto problematika spadá aj do ďalších oblastí: eticko-duchovných, pedagogických či psychologických a medicínskych. Potom sa zameral na tému konferencie s jej názvom „Effata“ – ktorá upriamuje na Evanjelium podľa Marka (porov. 7, 31–37), ako Pán koná v prípade nepočujúcich a ako dav volá „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč”(Mk 7, 37). Potom však spomenul aj niektoré tienistejšie stránky:

„Žiaľ, skúsenosť nie vždy svedčí o vrúcnom prijatí, či o solidárnosti k nepočujúcim. Mnohé asociácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu ich práv zaznamenávajú predsudky a diskrimináciu. Sú to príklady žalostného a neospravedlniteľného správania, ktoré marí rešpektovanie dôstojnosti nepočujúcej osoby a jej úplné začlenenie sa do spoločnosti. Omnoho širšiu podporu možno vidieť zo strany asociácií a organizácií, tak na poli cirkevnom či civilnom, ktoré inšpiruje autentická solidárnosť, čím prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mnohých nepočujúcich. Je preto potrebné zdôrazniť, že prvé školy výchovy a náboženského formovania týchto našich bratov a sestier, vznikli v Európe už v 18. storočí. Nemôžeme však zabúdať na podmienky, v akých sa títo ľudia ocitajú ešte aj dnes, najmä v rozvojových krajinách a toči už pre neadekvátnu politiku a legislatívu, ako aj z dôvodu zamedzeného prístupu ku zdravotnej starostlivosti. Hluchota je totiž často dôsledkom chorôb, ktoré sú ľahko liečiteľné. Apelujem teda na politických a civilných predstaviteľov, ako aj na medzinárodné organizácie, aby preukázali potrebnú podporu a to aj v týchto krajinách, aby bola rešpektovaná dôstojnosť a práva nepočujúcich, ako aj ich úplné začlenenie sa do spoločnosti. Cirkev, nasledujúc učenie a príklad svojho Zakladateľa, naďalej s láskou a solidárnosťou podporuje rozličné pastoračné a sociálne aktivity pre nepočujúcich a osobitne pre trpiacich s vedomím, že práve v utrpení je ukrytá mimoriadna sila a mimoriadna milosť, ktorá človeka vnútorne približuje ku Kristovi.“ –sg-

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va/storico/2009/11/20/benedikt_xvi._%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkom_konferencie_o_nepo%C4%8Duj%C3%BAcich/slo-336071

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa