Dve desaťročia pastorácie

Turíčnou nedeľou v roku 2012, si Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku pripomenulo 20. výročie založenia. Pastoračné aktivity pre nepočujúcich veriacich sa oficiálne začali organizovať na území Banskobystrickej diecézy. O počiatkoch i o pozvánkach na niekoľko aktivít spojených s jubileom sa podelili kňazi, ktorí pri zrode Kresťanského centra nepočujúcich stáli.

Otec František Bartoš, ako si spomínate na to, ako to všetko začalo pred 20 rokmi?

Naše občianske združenie Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku (ďalej KCNS) vzniklo celkom prirodzene na základe výziev samotnej pastoračnej práce s nepočujúcimi v rokoch 1990 – 1992. Pastorácia nepočujúcich má však svoje počiatky už od čias františkána pátra Baptistu Jozefa Chládeckého (r. 1932-1950), ktorý vyučoval náboženstvo na školách pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici, v tých časoch v ústave pre hluchonemé deti.

Po roku 1989 bol tento impulz katechézy obnovený cez Máriu Muráňovú, ktorá žiadala biskupa Mons. Rudolfa Baláža, aby zabezpečil vyučovanie náboženstva aj na školách pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici.

Keďže diecézny biskup vedel, že som sa učil posunkový jazyk, poveril ma touto službou. Neskôr som pochopil, že pastorácia nepočujúcich nie je len o katechéze detí, ale že by sa mala orientovať aj na ďalšie skupiny nepočujúcich ako je dospievajúca mládež, mladí nepočujúci ľudia, ktorý si chceli založiť rodiny, rodičia, ktorí mali problémy s výchovou svojich počujúcich alebo nepočujúcich detí.

Do popredia vystúpili aj otázky nepočujúcich seniorov, ale aj výrazná potreba nepočujúcich nájsť a zaujať svoje dôstojné miesto v rámci cirkvi, nielen ako objekt charitatívnej činnosti, ale aby sa stávali podmetom pastorácie v komunite nepočujúcich ľudí.

Môžeme povedať, že táto pastoračná činnosť už nebola záležitosťou jedného človeka, ale stávala sa viac záležitosťou spoločenstva nepočujúcich. Toto všetko nakoniec vyústilo do založenia občianskeho združenia pod názvom Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku dňa 27.5.1992, s požehnaním banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Diecézny biskup nám tiež dal k dispozícii na našu činnosť bývalý farský areál v Lúčkach pri Kremnici.

Čo pripravuje KCNS na svoje 20. narodeniny?

V tomto jubilejnom roku chceme predovšetkým poďakovať Bohu za všetko to pekné, čo sme spolu počujúci a nepočujúci v KCNS zažili. Chceme sa mu poďakovať za to, že sa nás dotkol a mnohým pomohol – aj cez naše občianske združenie. Chceme sa poďakovať za všetkých tých, ktorí v KCNS pracovali a urobili tak veľa pri jeho rozvoji. Za tých, ktorí nezištne pomáhali a pracovali na mnohých projektoch a programoch. Chceme si uvedomovať tie hodnoty, ktoré pretrvali toľko rokov a pomohli mnohým, aby ľudsky vyrástli.

V tomto jubilejnom roku 2012 pripravujeme:

• v apríli veľkonočné slávenie s Cyrilom Axelrodom, hluchoslepým pátrom, v Lúčkach pri Kremnici (v dňoch 6. až 9. apríla 2012)

• 26. mája 2012 oslavy 20. výročia KCNS v Banskej Bystrici (Katedrála sv. Františka Xaverského), uskutoční sa ďakovná slávnostná omša a následne kultúrno-spoločenský večer v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici.

• v júni (asi od 9. – 16. júna) púť do sanktuária sv. Filipa Smaldone, patróna nepočujúcich v talianskom meste Lecce

• v októbri rodinný pobyt pre rodiny s deťmi v Lúčkach pri Kremnici

Otázka pre duchovného správcu otca Roberta Colotku: 
Čím žije KCNS dnes a aké sú vízie na zajtra?

Našim cieľom v KCNS je pomáhať nepočujúcim nájsť a zaujať miesto v živote a spoločnosti. Spoločne s nepočujúcimi riešime ich problémy aj prostredníctvom zabezpečenia sociálnej prevencie a poradenstva, napomáhame odstraňovať informačné a komunikačné bariéry v živote nepočujúcich.

V reálnom živote ide najmä o poskytovanie tlmočníckych služieb nepočujúcim, poskytujeme pomoc pri kontaktoch nepočujúcich s úradmi, pomoc pri hľadaní zamestnania, organizujeme rôzne aktivity napr. rekondično-rehabilitačné pobyty, spoločenské, kultúrne, športové podujatia, stretnutia rodín s deťmi.

Ďalej organizujeme kurzy posunkovej reči, ktoré sú určené nepočujúcim na obohatenie a rozvinutie slovnej zásoby, rodinným príslušníkom nepočujúcich, tlmočníkom posunkovej reči, dobrovoľníkom a sympatizantom KCNS a ďalších záujemcom. Zabezpečujeme výchovno-vzdelávacie aktivity pre nepočujúce deti, mládež a dospelých, kurzy, semináre. Jednou z posledných konkrétnych aktivít bol projekt „Chceme vedieť“, ktorý bol podporený Nadačným fondom Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.

Ďalej vydávame publikácie (naposledy kniha od pátra Cyrila Axelroda: Za svetlom v tichu a tme), DVD a informačný časopis pre nepočujúcich Gaudium.

Pravidelne uskutočňujeme sväté omše v jednotlivých mestách. V tomto roku si na každom podujatí pripomíname aj náš jubilejný rok.

Našou víziou a snom v pastorácii nepočujúcich je, aby sa u nás na Slovensku zrealizovala výzva nepočujúcich zo stretnutia so Svätým Otcom Benediktom XVI. v roku 2008. Táto výzva podporuje úsilie, aby v každej diecéze bola zabezpečená duchovná správa pre nepočujúcich a aby vznikol v každej krajine, teda i u nás na Slovensku, národný inštitút pre pastoráciu nepočujúcich. Chceme sa i naďalej podielať na skvalitňovaní života nepočujúcich osôb.

Redakcia www.bbdieceza.sk ďakuje za rozhovor PaedDr. Robertovi Colotkovi, riaditeľovi KCNS a ThDr. Františkovi Bartošovi, zakladateľovi a duchovnému v Bratislave

Zdroj: www.bbdieceza.sk

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa