Deviatnik k Duchu Svätému

Conf1

PRVÝ DEŇ
Duch Svätý – Duch sily

ÚVAHA
Duch sily pôsobí vo svete. Apoštoli premáhajú strach a všade ohlasujú Pána Ježiša. A mnohí z pokolenia na pokolenie ich nasledujú. Až do konca vekov bude Duch Pána prejavovať svoju silu na ľuďoch, čo Ježiša poznajú a milujú.

– Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým, aby sme sa nehanbili za nášho Pána Ježiša Krista, ale neohrozene vyznávali jeho meno a aby sme premáhali pokušenia Zlého. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

DRUHÝ DEŇ
Duch Svätý – Duch pravdy

ÚVAHA

Duch človeka nemôže pochopiť Božiu pravdu. Ostávame v temnotách, ak nám nepomôže Duch Svätý. Len v ňom môžeme poznať Božie pravdy a zveľaďovať sa v náboženskej náuke. Aj Cirkev potrebuje stále pomoc Ducha Svätého, aby mohla kráčať cestou pravdy. Pán Ježiš dal Cirkvi Ducha Svätého, aby neomylne vysvetľovala pravdy viery. A tak je Cirkev, plná Ducha Svätého, stĺpom pravdy. Ani ja nemôžem povedať, že Ježiš je Pán, iba v Duchu Svätom.

– Pane Ježišu, osvieť nás svetlom svojho Ducha, aby sme poznali, že ty si v Otcovi, my v tebe a ta v nás a že ty si naša cesta, pravda a život. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

TRETÍ DEŇ
Duch Svätý – Pomocník v modlitbe

ÚVAHA
Duch Svätý žije v Cirkvi a usmerňuje jej modlitby. Aj jednotlivým ľuďom vnuká, ako sa majú modliť. Sami od seba nevieme, čo máme povedať Bohu, keď sa s ním rozprávame. Duch Svätý pohýna naše srdcia. On je Duch nábožnosti.

Keď máme v sebe Ducha Svätého, nie sme nemí; môžeme hovoriť: Otče náš, ktorý si na nebesiach.

– Pane Ježišu, ty si povedal, že sa treba stále modliť a neochabnúť a sám si nám dal príklad, keď si vyhľadával tiché miesta a modlil si sa k svojmu nebeskému Otcovi; zošli nám svojho Ducha, Ducha nábožnosti, a nauč nás modliť sa. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ŠTVRTÝ DEŇ
Duch Svätý – Duch útechy

ÚVAHA
Kto je osamotený a opustený, hľadá útechu. Keďže telesnými očami nevidíme Ježiša ani Otca, často sa cítime opustení. Duch, ktorý v nás býva, nás potešuje. On nám dáva poznať, že aj Ježiš aj Otec sú pri nás, v nás.

Nikdy nie som sám. Duch Svätý prebýva vo mne ako v chráme. A spolu s ním je vo mne aj Otec aj Syn. Klaniam sa Duchu Svätému prítomnému vo mne, ktorý je útechou môjho srdca.

– Pane Ježišu, ty nás potešuješ útechou Ducha Svätého a vkladáš do našich sŕdc svoj pokoj; daj, aby sme boli plní radosti a Ducha Svätého. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

PIATY DEŇ
Duch Svätý – Duch slobody

ÚVAHA
Syn Boží nás oslobodil z otroctva hriechu a diabla a urobil nás slobodnými a Božími deťmi. Vzácna skutočnosť a nesmierne šťastie! Zachovajme si túto slobodu Božích detí. Izrael šomral proti Mojžišovi, že ho vyviedol z egyptského otroctva, lebo sa im sloboda zdala ťažká. Aj nový Boží ľud je niekedy v pokušení podrobiť sa novému otroctvu, poddať sa pokušeniu zlého ducha, stať sa otrokom hriechu a diabla. Duch Svätý nás však stále vedie v slobode Božích detí.

– Pane Ježišu, ty si nás vyslobodil z otroctva hriechu a diabla; vďaka ti za to. Zachovaj nás vo svojej milosti a láske a silou Ducha Svätého upevňuj v nás slobodu Božích detí, aby sme už nikdy neboli otrokmi hriechu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ŠIESTY DEŇ
Duch Svätý – Duch svätosti

ÚVAHA
Byť svätým znamená nosiť v sebe Boží život, viditeľný v celom našom počínaní a cez nás zasahujúci aj iných. Duch svätý priviedol k takejto svätosti veľké zástupy, ktoré nik nemôže spočítať. Aj teraz to tak robí a bude viesť ľudí k svätosti až do posledného dňa.
Duch Svätý nás posväcuje najmä vo sviatostiach a čoraz viac nás pripodobňuje Ježišovi. Vo sviatosti zmierenia v kajúcnikovi, ktorý stratil svätosť, vysviaca znova svoj chrám a v ostatných kajúcnikoch prebýva v plnšej miere.

– Pane Ježišu, naplň nás svojím Svätým Duchom, aby sme žili na tomto svete sväto a bohabojne a aby si nás našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď prídeš v sláve so svojimi svätými. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

SIEDMY DEŇ
Duch Svätý – Duch lásky

ÚVAHA
Láska, to nie je len vlastnosť Boha, ale jeho najvnútornejšie bytie. Duch Svätý je láska medzi Otcom a Synom. V tejto Božej láske je Cirkev a každý jeden z nás. Duch Svätý vzbudzuje a zdokonaľuje našu lásku k Ježišovi.

– Pane Ježišu, ty nás miluješ a seba samého obetoval si za nás; zošli nám svojho Ducha, aby v nás zapálil oheň lásky a stále usmerňoval naše srdcia k tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

OSMY DEŇ
Duch Svätý – svetlo mysle

ÚVAHA
Duch Svätý je žiara pravého svetla; svetlo, čo oblažuje a napĺňa myseľ i srdce. V neistote je istotou, v beznádeji nádejou, v námahách ovlažením. „Nestarajte sa, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý“ (Mk 13,11), hovorí náš Pán.

– Pane Ježišu, naplň nás Duchom Svätým; jeho blaživé svetlo nech osvecuje našu myseľ a očistí zmýšľanie nášho srdca, aby sme dosiahli trvalú radosť. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

DEVIATY DEŇ
Duch Svätý – Duch pokoja a jednoty

ÚVAHA
Ako v tele má byť všetko v súlade, aj my v Cirkvi, v tajomnom Kristovom tele, sa máme usilovať o čoraz dokonalejšiu jednotu. Túto jednotu, a to v láske a pokoji, v nás vytvára Duch Svätý. „Všetci sme pokrstení v jednom Duchu, aby sme tvorili jedno telo“ (1 Kor 12,13). A Kristus sa vo večeradle modlí: „Svätý Otče… aby všetci boli jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,20).

Vo sviatosti zmierenia dostávame dar pokoja; zmierujeme sa s Otcom i s bratmi. Kristus nás zmieruje s Otcom. Lebo on je Pokoj. Pokoj a bratská láska objímajú Kristových učeníkov.

– Pane Ježišu, zahrň nás darmi svojho Ducha; svojej Cirkvi udeľ dary jednoty a pokoja, aby sme boli jedno srdce a jedna duša, a všetkých pokrstených zjednoť, aby bolo jedno duchovné stádo a jeden Pastier. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZDROJ: www.modlitba.sk (upravené)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa