Pápež František a nepočujúci

Dialóg o viere

Dialóg o viere

Odpoveď na videoblog Mgr. Jaroslava Cehlárika

Tento môj príspevok nazývam „ VIRTUÁLNY DIALÓG – o viere“. Je to z dôvodu toho, že budem v ňom uvažovať o viere nepočujúcich v Boha, o viere nepočujúcim a o viere, pre ktorú robíme tie veci, ktoré robíme.

Drahý Jaroslav a nepočujúci, nepísal by som túto moju reakciu verejne, ale aj videoblog Jaroslava C., bol verejne umiestnený na webovej stránke http://www.blogerjc.sk/ a na verejnom portáli YOUTUBE ( http://www.youtube.com/watch?v=CQYoiR6_J6c ). Zaujali ma myšlienky Jaroslava C., a preto som sa rozhodol, že budem reagovať na tento jeho názor. V závere nás Jaroslav pozval k uvažovaniu. Tak som uvažoval a rozhodol sa napísať. Continue reading „Dialóg o viere“

Socha sv. Filipa v Lúčkach pri Kremnici

Socha sv. Filipa v Lúčkach pri Kremnici

  Nepočujúci veriaci na Slovensku majú od 20. októbra 2012 možnosť pomodliť sa pri prvej soche svojho patróna, sv. Filipa Smaldoneho, ktorú odhalili v Lúčkach pri Kremnici.

Filip Smaldone žil v rokoch 1848 – 1923 v južnom Taliansku, bol kňazom s mimoriadnym sociálnym cítením a mnohými dielami. Po rokoch pastoračných snažení sa mu v roku 1885 v meste Lecce podarilo zriadiť inštitúciu, ktorá sa zaoberala humánnou a kresťanskou starostlivosťou o sluchovo postihnutých. Odvtedy sa pastorácia nepočujúcich veriacich začala rozvíjať aj oficiálnou formou a za hranice Talianska. Za svätého ho 15. októbra 2006 v Ríme vyhlásil Benedikt XVI.

Na začiatku Roku viery Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku pozvalo Mons. Mariána Bublinca, administrátora Banskobystrickej diecézy, do Lúčok pri Kremnici, aby túto sochu požehnal. Po svätej omši v Kostole sv. Mikuláša nasledovalo odhalenie a požehnanie sochy sv. Filipa Smaldoneho, ktorá je prvou na Slovensku. Socha stojí v areáli Kresťanského centra nepočujúcich, ktorý je využívaný na duchovné, spoločenské a rekreačné podujatia. Viac na www.kcns.sk.

Zdroj: TKKBS

Dve desaťročia pastorácie

Dve desaťročia pastorácie

Turíčnou nedeľou v roku 2012, si Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku pripomenulo 20. výročie založenia. Pastoračné aktivity pre nepočujúcich veriacich sa oficiálne začali organizovať na území Banskobystrickej diecézy. O počiatkoch i o pozvánkach na niekoľko aktivít spojených s jubileom sa podelili kňazi, ktorí pri zrode Kresťanského centra nepočujúcich stáli.

Continue reading „Dve desaťročia pastorácie“

Nové priestory v Bratislave

Nové priestory v Bratislave

Po rozsiahlej rekonštrukcii sa začiatkom februára 2012 znovu začali užívať priestory v budove Nemocnice Milosrdných bratov na pastoračné účely pre nepočujúcich. Rekonštrukciu podporila Rehoľa Milosrdných bratov, Rehoľa Menších bratov – františkánov a ďalší darcovia. Vďaka rekonštrukcii sa priestory podarilo spríjemniť a rozšíriť. Budú slúžiť pestrej pastorácii nepočujúcich, ktorá v Bratislave prebieha pod vedením františkánskeho kňaza Felixa Máriu Žišku (kňaz pre nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze) a dobrovoľníkov.

V budúcnosti by mali priestory využívať aj na duchovnú činnosť, ktorá by mala viesť k prehĺbeniu duchovného života a duchovných hodnôt nepočujúcich. Zároveň priestory slúžia Ambulancii prvého kontaktu (APK), ktorá je prvým dielom svojho druhu na Slovensku. Činnosť APK spočíva v koordinácii a tlmočení odborných vyšetrení nepočujúcich pacientov v zdravotných ambulanciách FNsP Nemocnice Milosrdných bratov.
Pastorácia nepočujúcich v Bratislave má svoje primárne domovské miesto v Kostole Zvestovania Pána – františkánsky, kde bývajú pravidelné sväté omše každú nedeľu.

Zdroj: TK KBS; informoval br. Felix Mária Žiška, OFM

Rozhovor s kňazom Cyrilom Axelrodom CSsR

Rozhovor s kňazom Cyrilom Axelrodom CSsR

MOJOU CESTOU MA VEDIE DOBRÝ BOH

Keby ste ho stretli na ulici, tak si ho ani nevšimnete. Je to úplne normálny človek. Žiadna mimoriadna postava, ničím nie je zaujímavý. Až na jednu vec. V ruke drží červeno-bielu paličku, ktorá o ňom prezrádza, že je hlucho-slepý. Ak ho chcete osloviť a chcete sa s ním porozprávať potrebujete rozumieť taktilnej komunikácii. Continue reading „Rozhovor s kňazom Cyrilom Axelrodom CSsR“

Benedikt XVI. a nepočujúci

Benedikt XVI. a nepočujúci

Vatikán (20. novembra, RV) – Benedikt XVI. sa dnes prihovoril účastníkom 24. medzinárodnej konferencie venovanej nepočujúcim, organizovanej Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov. Na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca sa zúčastnilo viac ako 400 ľudí zo 70 krajín.

V úvode Svätý Otec všetkých s radosťou privítal. „Mnohé a citlivé sú problémy týkajúce sa nepočujúcich“ – pokračoval a dodal, že táto problematika spadá aj do ďalších oblastí: eticko-duchovných, pedagogických či psychologických a medicínskych. Potom sa zameral na tému konferencie s jej názvom „Effata“ – ktorá upriamuje na Evanjelium podľa Marka (porov. 7, 31–37), ako Pán koná v prípade nepočujúcich a ako dav volá „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč”(Mk 7, 37). Potom však spomenul aj niektoré tienistejšie stránky:

„Žiaľ, skúsenosť nie vždy svedčí o vrúcnom prijatí, či o solidárnosti k nepočujúcim. Mnohé asociácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu ich práv zaznamenávajú predsudky a diskrimináciu. Sú to príklady žalostného a neospravedlniteľného správania, ktoré marí rešpektovanie dôstojnosti nepočujúcej osoby a jej úplné začlenenie sa do spoločnosti. Omnoho širšiu podporu možno vidieť zo strany asociácií a organizácií, tak na poli cirkevnom či civilnom, ktoré inšpiruje autentická solidárnosť, čím prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mnohých nepočujúcich. Je preto potrebné zdôrazniť, že prvé školy výchovy a náboženského formovania týchto našich bratov a sestier, vznikli v Európe už v 18. storočí. Nemôžeme však zabúdať na podmienky, v akých sa títo ľudia ocitajú ešte aj dnes, najmä v rozvojových krajinách a toči už pre neadekvátnu politiku a legislatívu, ako aj z dôvodu zamedzeného prístupu ku zdravotnej starostlivosti. Hluchota je totiž často dôsledkom chorôb, ktoré sú ľahko liečiteľné. Apelujem teda na politických a civilných predstaviteľov, ako aj na medzinárodné organizácie, aby preukázali potrebnú podporu a to aj v týchto krajinách, aby bola rešpektovaná dôstojnosť a práva nepočujúcich, ako aj ich úplné začlenenie sa do spoločnosti. Cirkev, nasledujúc učenie a príklad svojho Zakladateľa, naďalej s láskou a solidárnosťou podporuje rozličné pastoračné a sociálne aktivity pre nepočujúcich a osobitne pre trpiacich s vedomím, že práve v utrpení je ukrytá mimoriadna sila a mimoriadna milosť, ktorá človeka vnútorne približuje ku Kristovi.“ –sg-

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va/storico/2009/11/20/benedikt_xvi._%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkom_konferencie_o_nepo%C4%8Duj%C3%BAcich/slo-336071

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa